help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Opprett ny side

1. Klikk Opprett ny for å opprette en ny side.

2. fyll i navn på nettsiden og velg hvilken malside siden skal baseres på. Sitevision husker hvilken mal du sist brukte, for å velge en annen klikker du pilen til høyre om teksten, Velg mal.

Opprett ny side

Maler som inneholder mallytor vises ikke i listen. Du kan bare opprette sider på maler som inneholder innholdsflater eller ikke har maloverflater.

3. Websiden har nå blitt opprettet. Den er markert med en oransje ikonet i navigatoren, som viser at det er upublisert.

Se bildet nedenfor.

exempelbild opublicerad sida

4. fyll med innhold og publisere siden, klart!

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?