help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

- vad ska vara kvar?

Fliken Kluster

I klusteröversikten ser man samtliga noder i Sitevision-klustret. Den nod som används av klienten markeras med en överkropp. Klientens nod kommer refereras till som den lokala noden. Skulle en nod vara nere eller om man av annan anledning inte kan komma den från den lokala noden kommer denna markeras med ett rött kryss.

Översiktlig information om klustret finns tillgänglig under klusterinformation.

 • Antal processorer - visar det totala antalet processorer som finns tillgängligt i klustret.
 • Heap - det totala heap storleken i MB som finns tillgängligt i klustret samt vad som för närvarande används.
 • Replikeringfaktor - visar en inställning av klustrets datadistribution. Med undantag för när nya noder läggs till i klustret och när man tar bort en nod ur klustret ska denna replikeringsfaktorn vara samma som antalet noder i klustret.
 • Replikeringsstrategi - visar en inställning av klustrets datadistribution.
 • GC intervall - en inställning för klustrets hantering av distribuerad data. Denna tid bestämmer hur länge en nod kan vara nere utan att kräva att man rensar dess data innan den startas upp igen.
 • Max noder - hur många noder som licensen tillåter.
 • Max tidsskillnad - den maximala skillnaden mellan två klusternoders systemklockor. Värdet inom parentes visar noggrannheten i mätningen.

Längs ner finns en logg som visar de operationer som utförs i klustret. Informationen sparas inte mellan gångerna man besöker panelen utan finns bara kvar så länge som man har panelen uppe.

Varningar

Skulle det vara så att det finns problem eller att det finns kritisk information om klustret visas detta som en varning högst upp till vänster i panelen.

Möjliga varningar är:

 • Replikeringsfaktor X matchar inte antalet noder Y - En sådan varning måste åtgärdas omgående. Ställ in replikeringsfaktorn till samma som antalet noder, inklusive eventuella noder som är nere, i egenskapspanelen för klustret. När man lägger till eller tar bort noder i klustret är det normalt med en sådan varning. Dock ska det "självläka" i samband med att noden blir del av eller försvinner ur klustret. Om replikeringsfaktorn inte är den samma som antalet noder kommer även ett mail skickas till serveransvarig.
 • X nod(er) är ej tillgängliga - en eller flera noder är nere. Är inte kritiskt för klustret som helhet.
 • För stor skillnad mellan nodernas systemklockor. X < MAX. Säkerställ att NTP används på samtliga noder - En sådan varning måste åtgärdas omgående. Säkerställ att NTP används på samtliga noder i klustret. Om skillnaden mellan systemklockorna är för stor kommer inte nodlås fungera som det ska, man kan inte heller garantera att den information som skrivs sist inte skrivs över av "gammal" data från en annan nod som har en klocka som går före.
 • Det kan vara skillnad mellan nodernas systemklockor. Skillnad X + noggrannhet Y > MAX [ms] - Sitevision kan inte mäta nodernas systemklockor på ett tillfredsställande sätt. Inträffar om någon nod i klustret svara för långsamt, oftast beroende på hög last. Detta är troligen inte kritiskt för klustret som helhet.
 • Registrering av ny nod är möjlig i ytterligare X min - ett registreringsfönster har öppnats för att det ska vara möjligt att lägga till en ny nod i klustret.
 • Felaktig schemaversion på NOD - En sådan varning måste åtgärdas omgående. De noder som använder sig av ett felaktigt schema måste "bootstrappas" om. När man ändrar replikeringsfaktor, lägger till eller tar bort noder i klustret är det normalt med en sådan varning. Dock ska det "självläka" i samband med att noden blir del av eller försvinner ur klustret. Om en nod använder ett felaktigt schema kommer även ett mail skickas till serveransvarig.

Högerklick i klusteröversikten

Genom att högerklicka i panelen, utan att markera en klusternod, får man upp en meny som innehåller klusteroperationer som utförs oberoende av klusternod.

 • Tillåt ny nod - gör det möjligt att lägga till en ny nod i klustret genom att öppna ett registreringsfönster. Fönstret är öppet under 3 minuter och stängs så fort en ny nod har registrerat sig. Under registreringsförfarandet kommer replikeringsfaktorn vara ett högre än antalet noder för förbereda klustret för den nya noden. Det är endast möjligt att lägga till en ny nod i klustret om licensen tillåter fler noder, om samtliga befintliga noder är uppe och förutsatt att det finns en nod i klustret som är konfigurerade för ett kluster.
 • Skapa backup av samtliga noder i klustret - skapar en backup av data på var och en av klusternoderna.
 • Uppdatera - uppdaterar informationen i panelen. Information uppdateras även automatiskt var 5 sekund.
 • Egenskaper - här finns möjlighet att ställa in replikeringsfaktorn för klustret. Sitevision hanterar replikeringsfaktorn automatiskt och det är bara i felfall som man behöver manipulera denna manuellt. Bortsett från när nya noder läggs till i klustret och i samband med att noder tas bort ur klustret ska replikeringsfaktorn alltid vara samma som antalet noder i klustret, inklusive noder som är nere.
Markera en nod i klustret

Markera en klusternod

Genom att markera en klusternod får man se information som är specifik för noden. Den information som visas är:

 • IP-adress - nodens IP-adress. Denna markeras röd ifall den inte är konfigurerad för ett kluster. Noden får inte använda "loopback" (ex. localhost eller 127.0.0.1) som lyssnaradress om den ska vara användbar i ett kluster.
 • DB-storlek - nodens databasstorlek. Värt att notera är att databasens storlek kan skilja sig från nod till nod utan att innehållet skiljer sig.
 • Antal processorer - antalet processorer på noden.
 • Heap - nodens heapstorlek i MB samt hur mycket som för närvarande används.
 • Upptid - hur länge sedan noden startades om.
 • GMT - en ögonblicksbild av nodens systemklocka.
 • Max tidsskillnad - den maximala skillnaden i mellan noden och en annan klusternods systemklocka. Värdet inom parentes visar mätningens noggrannhet.
 • Consistency level - hur många noder som en konsistent läsning / skrivning utförs på. I normalfallet är detta värde QUORUM i specialfall (till exempel vid ennodskluster eller då flera noder är nere) är den ONE.
 • Utgående data - om noden har data som samlats upp för att skickas till en nod som för närvarande är nere eller av annan anledning inte svarar. Datan sparas lika länge som GC-intervallet är satt.
 • Inkommande data - visar hur mycket data som andra noder samlat upp till klusternoden under tiden den varit nere eller av annan anledning inte svarat. Datan skickas över så fort noden startas upp igen eller svarar.
 • Nedtid - visas endast om noden är nere. Hur länge noden varit nere.
 • Max nedtid - visas endast om noden är nere. Hur länge en nod får vara nere utan att man måste synka om eller bootstrappa om all data. Sammanfaller med värdet på GC-intervallet. Om nedtiden överskrider den maximala måste man bootstrappa om noden genom att ta bort innehållet i data/cassandra och starta upp noden.

Högerklicka på en klusternod

Genom att högerklicka på en klusternod får man upp ett antal operationer som man kan utföra på den valda noden.

 • Sätt till läs-nod / Sätt till skriv-nod - genom att sätta en nod till läs-nod blir det inte längre möjligt för användare att logga in sig i redigeringsgränssnittet (de får egentligen endast läsrättigheter). Man kan använda detta för att simulera samma beteende som hos läsnoder SiteVision 2.
 • Sätt till icke LDAP / Sätt till LDAP - genom att sätta en nod till icke LDAP säkerställs att noden aldrig kommunicerar med LDAP-källor. Uppdatering av användarinformation överlåts till de noder i klustret som är LDAP-noder. På en icke LDAP-nod kan användare av förklarliga skäl inte logga in om man använder LDAP som autentiseringsmekanism. Man kan genom detta gå ifrån kravet på att alla noder ska ha kontakt med LDAP-källor.
 • Töm instanscachar - upplever man någon typ av osynk i klustret kan man tömma instanscacharna på noden som avviker. Sitevision tvingas då att läsa om informationen från databasen.
 • Stäng ned - stäng ner noden. Man kan inte stänga ned den lokala noden dvs. den nod som klienten kommunicerar med (markerad med överkroppen).
 • Ta bort - Ta bort noden ur klustret. Kan endast utföras om noden är nere.
 • Tvinga påbörjad borttagning av nod - Om man av någon anledning misslyckas med att ta bort en nod kan man tvinga borttagningen. Funktionen fungerar bara om man tidigare försökt att ta bort noden.
 • Skicka utgående data - Skicka över den data som noden har samlat på sig till noder som av den ena eller andra anledningen inte svarat. Detta är en administrativ databasoperation som man egentliga aldrig behöver utföra. Databasen gör detta automatiskt.
 • Reparera - Reparera nodens databas. En administrativ databasoperation som man egentligen aldrig behöver utföra.
 • Flusha - Skriva data från commit-loggar till datatabeller. En administrativ databasoperation som man egentligen aldrig behöver utföra. Databasen utför automatiskt de flush-operationer som behövs.
 • Stäng ned databas - Stäng ner databasen så att den inte längre kan användas. Om detta utförs kommer Sitevision inte svara förrens den startas om. Detta är en administrativ databasoperation som man egentligen aldrig behöver utföra.
 • Kompaktera - Defragmentera databasen. Skriver om och defragmenterar och databasfilerna så att det är möjligt att frigöra diskutrymme. Detta är en administrativ databasoperation som man egentligen aldrig behöver utföra. Databasen utför automatiskt defragmentering när det behövs.
 • Rensa upp - Ta bort information från noden om data distribuerats om i klustret. En administrativ databasoperation som man egentligen aldrig behöver utföra. Databasen utför automatiskt upprensning när det behövs.

SiteVision 3 distribuerar data i klustret så att denna operation är obsolet.

  • Skapa backup - Skapa en backup av befintlig data. Backupen finns placerad i data/backup/cassandra och är egentligen hard links till befintliga databasfiler. Backup tas automatiskt varje natt.
  • Skapa arkiv av backup - Skapa ett tar-arkiv av delar av backupen som lagras i data/archive/SiteVision.tar.

  Arkivet är inte komplett och kan därför INTE användas som en backup.

  • Ta bort ev. klusterlås - Tar bort hängande klusterlås för en nod som gått ner hårt. Finns endast tillgänglig för noder som är nere.
  • Egenskaper - Öppnar klusternodens egenskaper.

  I egenskapspanelen för en klusternod ser man allmän information om noden samt har möjlighet att ändra dess status.

  • Adress - noden hostnamn samt IP-adress.
  • Databasstorlek - storleken i MB på databasens filer. Denna kan variera mellan klusternoder utan att innehållet för den skull är olika.
  • Storlek på filer - storleken i MB av de filer som finns i databasen. Värdet inom parentes visar den totala storleken på disk och kan vara temporärt vara större än det egentliga värdet.
  • Storlek på övrig data - storleken i MB på databasen exklusive filerna. Värdet inom parentes visar den totala storleken på disk och kan vara temporärt vara större än det egentliga värdet.
  • Databasschema - ett id för det schema som databasen använder sig av. Används för felsökning om klustret skulle varna för att databasschemat inte stämmer överens.
  • Läsnod - genom att sätta en nod till läs-nod blir det inte längre möjligt för användare att logga in sig i redigeringsgränssnittet (de får egentligen endast läsrättigheter). Man kan använda detta för att simulera samma beteende som hos läsnoder SiteVision 2.
  • Icke LDAP - kommunicera aldrig med LDAP-källor - genom att sätta en nod till icke LDAP säkerställs att noden aldrig kommunicerar med LDAP-källor. Uppdatering av användarinformation överlåts till de noder i klustret som är LDAP-noder. På en icke LDAP-nod kan användare av förklarliga skäl inte logga in om man använder LDAP som autentiseringsmekanism. Man kan genom detta gå ifrån kravet på att alla noder ska ha kontakt med LDAP-källor.

  Denna sida publicerades:

  Hjälpte informationen dig?