help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till en klusternod

Grundförutsättningar

Ett par grundläggande saker måste säkerställas innan en ny klusternod läggs till i ett kluster. Med ett kluster avses här även ett kluster med endast en nod.

  • En licens som tillåter det antalet noder som man vill lägga till måste vara installerad på en befintlig klusternod. Licensen i sig är klustrad så det spelar ingen roll på vilken nod den är installerad. På klusterpanelen ser man hur många klusternoder den installerade licensen tillåter.
  • Samtliga noder i klustret måste ha samma HTTP / 1.1 connector definierad i tomcat/conf/server.xml. Denna connector används bla. när klusternoderna kommunicerar med varandra. Har man inte ändrat denna är det korrekt inställt vid installationen.
  • NTP måste vara installerat på samtliga noder för att säkerställa att systemklockorna inte varierar för mycket. Systemklockan används av databasen för att skriva hantera konflikter när data skrivs samt för att ta klusterlås.
  • Mappen data/cassandra måste vara tom på den nya noden som ska läggas till. Detta för att man inte ska råka ut för att klustret får del av "gammal" eller ogiltig data.
  • Den nod som den nya noden bootstrappar mot måste vara konfigurerad för ett kluster. Här avses att den inte får ha en loopback-adress som listen_address i custom/conf/sitevision.yaml. Använder en nod en loopback-adress blir dess IP-adress rödmarkerad i klusteröversikten.
  • Samtliga noder i klustret måste kunna kommunicera med varandra via storage_port 7011 (porten kan ändras i sitevision.yaml) samt HTTP /1.1 connectorn port 7010 (porten kan ändras i server.xml).

Konfiguration och utförande

För att lägga till en ny nod till ett befintligt kluster gör man följande (illustreras med ett exempel där 192.168.4.231 är den nya noden och 192.168.4.230 är en befintlig klusternod den sk. seed-noden).

  • Installera Sitevision på den nya noden.
  • Uppdatera custom/conf/sitevision.yaml med nodens IP-adress samt sätt en befinlig nods IP-adress som seed. Det man ska förändra är fetmarkerat.
# cluster##########################################cluster_name: SiteVision Clusterseed_provider:    - class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider      parameters:          # seeds is actually a comma-delimited list of addresses.          - seeds: "192.168.4.230"auto_bootstrap: trueinitial_token:
# network##########################################listen_address: 192.168.4.231storage_port: 7011rpc_address: 192.168.4.231rpc_port: 9160
  • Gå in på klusterpanelen på en godtycklig nod i klustret och välj "tillåt ny nod" i högerklicksmenyn. Man har nu 3 minuter på sig att starta upp den nya klusternoden som då kommer registrera sig i klustret.
  • Starta upp den nya Sitevision-noden och vänta till den kommit upp. Detta kan övervakas från klusterpanelen på en godtycklig nod i klustret. Under tiden som den nya noden registrerar sig är det normalt att se varningen om att replikeringsfaktorn skiljer sig från antalet noder. Detta ska dock "självläka" i samband med att den nya noden blir del av klustret. Det kan även förekomma en varning om att schemat inte stämmer överrens i klusteret. Även detta ska försvinna i samband med att noden blir del i klustret.
Tillåt ny nod

När är den nya noden redo?

Tiden det tar för en nod att bootstrappa eller hämta den data som behövs från seed-noden beror på databasens storlek och på hur snabbt noderna kan kommunicera med varandra. På ett gigabit-nät tar det kring 20 min att boostrappa 30 GB data. Till det tillkommer ytterligare några minuter för att bygga upp dataindex och verifiera klustret innan noden är redo att användas.

Noden är uppe och redo för användning så fort den är synlig i klustret och det röda krysset är borta.

För att det ska vara möjligt att utföra sökningar på den nya noden behöver man starta en omindexering. Logga in på den nya noden och starta den via sökpanelen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?