help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Markera en nod - egenskaper

Genom att klicka på en nod i klusterpanelen, visas mer information. Med ESC eller genom att klicka bedvid noden kommer man bort från denna information.

Serverinfo (serverns namn)

Här visas ett urval av serverinformation som senaste backup, version, Heap, disk free, cassandra size.

Information om nod

Properties

Avspegling av Sitevisions viktigaste system-properties samt eventuella förändringar i custom/conf/sitevision.properties. Det är möjligt att ändra ett värde genom att klicka på det i listan. Man kan också ta bort ett värde genom att klicka på "krysset till höger" när man har muspekaren i listan (är inte tillgängligt för alla properties). Vill man lägga till en system-property görs detta med plus-tecknet uppe till höger.

Oftast kräver en förändring av system-properties en omstart för att träda i kraft.

Properties

Tasks

De bakgrundsjobb som Sitevision kör. De som är svartmarkerade är de jobb som körs just nu.

Tasks

Loggning

Här kan du ställa in loggningsnivåer för noden.

Default level

Här ser du vilken nivå du har (INFO i detta exempel) men du kan enkelt byta till DEBUG. Denna inställning sparas automatiskt. Läs mer om loggnivåer.

Loggning

Ändra i loggfilen

Här kan du detaljstyra loggning för specifika klasser eller paket. Detta är användbart om du har egenutvecklade portlets och vill justera loggnivån för särskilda klasser eller paket eller vid avancerad felsökning.

Om du gör en ändring så måste du klicka på Save config. Om du skrev fel kan du alltid ångra dig och gå tillbaka till originafilen genom att klicka på knappen Reset to original.

För mer information om Log4j konfiguration:
http://logging.apache.org/log4j/1.2/manual.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Indexing

Här kan du se information om indexeringsköer. Här visas händelseköer (potentiella omindexeringar) och dataköer (fastställda omindexeringar).

Event queue and Data queue

Indexeringsprocessen består av köer på två olika nivåer. Första nivån tar hand om händelser och utvärderar vad som eventuellt ska indexeras. Andra nivån tar hand om datat som första nivån eventuellt har producerat.

  • Event queue, Händelsekö - Här är köer med händelser som har inträffat som kan resultera i att något behöver indexeras om. Så även om det står 100 i en kö så kanske bara 5 resulterar i en faktisk omindexering (hamnar i datakön). Varje händelse hanteras på den klusternod där händelsen inträffar, dvs händelse-köerna är helt lokala. Antalet entries kan därmed skilja mycket mellan olika klusternoder för respektive event-kö.
  • Data queue, Datakö - Här är köer som består av faktiska omindexeringar som ska göras. Dessa köer är globala, dvs alla klusternoder kommer använda samma kö. Vanligen kommer alla klusternoder ha ungefär lika många entries men det kan skilja mellan noder beroende på hur mycket respektive nod hunnit "beta av".

I båda nivåerna finns en kö som behandlar data av typen Node och en kö som behandlar data av typen Application.

  • Node - Data som hör till Node-index (Standardindexet och Egna index). Exempelvis sidor, artiklar, filer och bilder.
  • Application - Data som hör till Application-index (Profilindexet, Användareindexet, UGC-indexet). Exempelvis sociala identiteter, inlägg, kommentarer, SAML-användare.

Händelser som inträffar har olika prioritet. Exempelvis har en publicering av en sida hög prioritet. Medan ett byte av sidans namn har lägre prioritet. Om det finns en lång kö så får alla objekt med hög prioritet förtur. De med låg prioritet får vänta till kön med hög prioritet är klar.

Ett entry första nivån (händelsekö) propageras till motsvarande kö (samma typ av data och samma prioritet) på andra nivån (datakö).

Execution time in seconds

Den tid sökmotorn använder för att bearbeta indexeringskön per gång. Standardinställningen är 10 sekunder.

Du kan ändra från 1 till 30 sekunder.  Det gör du genom att klicka på siffrorna eller markera den kö där du vill ändra tiden och klicka på ändraikonen till höger.

Ändra tidsintervall

 

Clear queue

Rensar kön.

Notera! En rensning ska under normala omständigheter inte göras. En rensning gör att sökindexen fortsättningsvis kan innehålla "fel" data som aldrig rättas till. En rensning bör enbart göras om man ändå ska indexera om samtliga webbplatser. Om kön som rensas innehåller "borttags-händelser/data" så kommer indexen fortsättningsvis innehålla data som aldrig kommer tas bort. Detta löses inte med en omindexering utan måste göras manellt, per borttag.

Refresh

Uppdaterar informationen ovan för att få senaste datat.

Active users

Visar aktiva användare som arbetar i redigeringsläget på alla webbplatser som ligger under servern, samt anonyma besökare.

Aktiva användare

User

Namn på inloggade användare alternativt användarnamn. Får värdet "Anonym" om inte besökaren är inloggad.

Inactive (minutes)

Visar hur många minuter sedan en användare aktivt gjorde något på webbplatsen.

Logged in

Tidpunkt när användaren loggade in.

Site

Visar vilken webbplats sidan som användaren loggade in på.

Node

Visar senaste sidan som redaktören/användaren besökte.

Invalidate session

Med denna knapp kan du logga ut redaktörer. Du får upp en bekräftelseruta och svarar du Yes på denna blir redaktören utloggad.

Invalidate session

Högerklicka på en nod

Högerklicka på en nod

Backup

Skapa en backup av befintlig data. Backupen finns placerad i data/backup/cassandra och är egentligen hårdlänkar till befintliga databasfiler. Backup tas automatiskt varje natt.

Arkivera backup

Skapar ett tar-arkiv av den senaste backupen som läggs i data/archive/

Om du vill ha den senaste datan, gör man en vanlig backup först för att sedan arkivera denna.

Du kan välja att bocka i rutan Include files för att få med all binärdata.

Repair

Om en nod varit nere längre än 6 timmar behöver man köra en repair på samtliga noder i klustret. Detta för att garantera att all data finns tillgänglig på samtliga noder i klustret.

Compact

Skriver om databasfilerna så att det är möjligt att frigöra diskutrymme. Detta är en administrativ operation som du egentligen aldrig behöver utföra. Databasen utför automatiskt kompaktering när det behövs.

Dump heap

Dumpar heapen till en fil. Detta gör du enbart om du har minnesproblem. Sitevision kommer inte kunna ta trafik under tiden som heapen dumpas vilket kan ta upp till några minuter.

Dumpa threads

Skriver en tråddump till wrapper.log som kan användas för att ge en ögonblicksbild av vad Sitevision gör. Används för att felsöka om servern anses vara långsam.

Töm instanscachar

Upplever du någon typ av osynk i klustret kan du tömma instanscacharna på noden som avviker. Sitevision tvingas då att läsa om informationen från databasen. Osynk ska normalt inte inträffa.

Shutdown

Stänger ner eller startar om noden

Remove

Tar bort noden ur klustret. Denna operation kräver att noden är nedstängd

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?