help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Standardindex

standardindex

Sökindex

Information om sökväg och fysisk storlek på det gemensamma sökindexet på servern samt antal indexerade objekt (bild/fil/sida). Informationen uppdateras automatiskt.

Sökfråga

Här kan du ställa en sökfråga för att få fram fullständig information om en viss sida i sökindexet som kan vara till nytta vid avancerad utveckling av sökskript.

Språk

Här ställer du in språk för indexet. En lista visar alla tillgängliga språk. Språket styr språkrelaterad textbehandling som exempelvis stoppord och ordstammar. 

Statistik

Visa rapport

Genom att klicka på knappen Visa sökstatistik kan du få fram statistik över sökord som gjorts inom ett tidsintervall.

Schemalagda rapporter

Här kan du schemalägga statistikrapporter som du får via mail. Klicka på länken Lägg till schemalagd rapport

Träffbild

Använd synonymer

Här kan du ställa in synonymer. Bocka i rutan så visas en länk Lägg till synonym. En ny tom rad visas då där du kan lägga till synonymer.

Separera synonymerna med kommatecken och inled den kommaseparerade strängen med dent "korrekta" ordet. Se exempel i bilden nedan. En mer utförlig dokumentation av hur synonymer kan specificeras finns på Solr Wiki.

Synonymer

Använd prioriterade träffar

Här kan du ställa in prioriterade träffar, det vill säga vilka träffar som alltid ska komma först för vissa sökord. Bocka i rutan och klicka sedan på länken Lägg till prioriterad träff.

Lista med prioriterade träffar

I listan visas alla prioriterade träffar du lagt till. För att ta bort en prioriterad träff, markera den i listan och klicka på krysset till höger.

För att ändra en prioriterad träff, markera den i listan och klicka på ändra ikonen till höger.

Stoppord

Ett stoppord är vanliga men betydelsefattiga ord som ignoreras vid indexering av textmassor. Det är ord som exempelvis i, på, och, att.

Justera stoppord

Här kan du ställa in vilka stoppord som ska användas. Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till stoppord. En ny tom rad visas då som du kan skriva i. Du kan endast ange ett stoppord per rad.

För att ta bort stoppord ur den fördefinierade stoppordslistan lägger du till samma stoppord med prefixet '-'. 

Exempel på hur du gör för att ta bort stoppordet 'man':

Lägg till -man som stoppord. Då kommer sökningar på ordet man att fungera som en vanlig sökning.

Stoppordsfil

Stopporden kan vara olika beroende på vilken version av Solr (sökmotor) som körs. Vi har uppgraderat den allt eftersom nya versioner av SiteVision har släppts. Det bästa är därför att kolla vilka ord som gäller för just den version ni kör på disk. Var indexfilerna finns rent fysiskt framgår i gränssnittet: http://help.sitevision.se/SiteVision_4_0/searchEngineinfo2.html

Stoppordsfilen heter "stopwords.txt" och ligger i conf-mappen när du lokaliserat indexeringsfilerna på disk.

Du behöver licens för "Search Enterprise (tidigare Sökpaket 2)" för att använda den här funktionen.

Menade du

Menade du-funktionen utgår från indexet (alla ord i standardsökfältet) för att skapa en fiktiv "ordlista". Denna "ordlista" används sedan för att - via lexikaliska regler och ordförslagsstrategi - leta upp förslag för olika sökord. Notera att "ordlistan" inte är en generell ordlista så du kan bara få förslag på ord som finns i sökindexet. Notera även att det kan dröja en stund innan ord som nyligen introducerats i sökindexet återfinns i "ordlistan".

Justera "Menade du"

Bocka i denna ruta för att se mer avancerade inställningar som gäller framtagningen av "Menade du".

Ge enbart förslag för ord som inte ger några träffar

Denna inställning ser till att ordförslag tas fram och behandlas endast om en sökning inte ger några träffar.

Ge förslag där annat ord ger flera träffar

Ett mer kostsamt alternativ (jämför med ovan) som leder till att ordförslag alltid måste tas fram - oavsett antalet sökträffar. Detta alternativ kan dock vara användbart om man på sin webbplats har felstavade ord och vill undvika att få dessa som ordförslag.

Antal

Här gör du inställningar vad gäller antalet förslag som ska hanteras.

Max antal förslag

Hur många förslag som ska tas fram för vidare utvärdering.

Notera! Trots att standard i sökmodulerna är att endast presentera ett förslag så är det inte en god idé att ställa in max antal förslag till ett! Ett för lågt värde ger dåligt underlag att få fram det "bästa" förslaget. Ett för högt värde är kostsamt att bearbeta. Standardvärdet är 5.

Använd utökat resultat

Denna inställning gör att förslagen processas mer och det uppskattade antalet träffar beräknas.

Urval av förslag

Här kan du göra inställningar för att bestämma vilket ordförslag (framtaget enligt de lexikaliska reglerna nedan) som är "bäst".

Använd det förslag som är bäst enligt lexikaliska regler

Detta alternativ tar fram det ord i ordlistan som enligt lexikaliska regler är mest liknande sökordet.

Använd det förslag som är mest förekommande

Detta alternativ startar med att ta fram ett antal förslagskandidater från ordlistan som enligt lexikaliska regler är mest liknande sökordet. Därefter ställs en sökfråga för var och ett av kandidaterna och den kandidat som förekommer flest gånger i indexet anses vara det bästa ordet.

Lexikaliska regler

Här kan du göra inställningar för att bestämma hur alternativa ord ska väljas, dvs "vilka ord är snarlika detta sökord".

Algoritm för ordsimilaritet

Matematisk algoritm för att bestämma huruvida ett ord är snarlikt ett annat. Möjliga algoritmval är:

Standard är Levenshtein-algoritmen.

Noggrannhetsfaktor

Ett värde mellan 0 och 1 som används av ordsimilaritets-algoritmen. Ju lägre värde, desto fler ord (risken för irrelevanta ord ökar), ju högre värde, desto färre (risken för inga ord alls ökar). Standard är 0,5.

Verifiering av förslag

Här gör du inställningar för att säkerställa att förslagen är korrekta.

Max antal sökningar för att verifiera förslag

Hur många sökningar som ska göras för att säkerställa att förslag ger sökträffar.

All Menade du-funktionalitet hanteras av en SpellCheckComponent som finns i sökmotorn, Solr. Via gränssnittet i SiteVision kan du konfigurera värden och parametrar som påverkar den komponentens algoritmer och beteende för Menade du-förslag. En teknisk dokumentation av finns på exempelvis SpellCheckComponent och SpellCheckerRequestHandler.

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?