help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til begrensning

Her legger du til betingelser for å begrense muligheten til å lagre innlogging basert på kriterier.

Lägg till begränsning
  • Kriterium: Velg IP-adresseområde eller Bruker eller Gruppe i rullegardinlisten.
  • Type: Bruk Allow for å gi tillatelse og Deny for å nekte automatisk pålogging hvis kriteriet er oppfylt.
  • Flagg: Velg Tilstrekkelig eller Påkrevd. Tilstrekkelig betyr at kriteriet er tilstrekkelig for å lagre pålogging. Påkrevd krever at kriteriet er oppfylt. Et kriterium merket med Påkrevd kombineres med et annet kriterium som er Tilstrekkelig.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?