help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Metadata

Metadatafält använder du för att begränsa specifika metadata till sidor som bygger på en viss mall. Du lägger till metadatafältet under Webbplatsinställningar och aktiverar det på en eller flera mallar efter behov.

När du aktiverar ett metadatafält på en mall kan du välja vilka delar av sidan du vill använda det för. Du kan välja mellan:

  • Sidor baserade på mallen.
  • Filer lagrade på sidan.
  • Bilder lagrade på sidan.

Läs mer om hur du aktiverar det under Egenskaper på mall - metadatafält.

Effektivisera och underlätta med metadatafält

Användningen av metadatafält effektiviserar arbetet med metadata för administratörer genom att centralisera inställningarna. Det underlättar även för redaktörer genom att de slipper se onödiga metadatafält.

Obligatoriska metadatafält

Att använda metadatafält för obligatoriska metadata är smart. Det eftersom du med säkerhet vet att alla sidor som bygger på mallen där metadatafältet aktiveras har det tvingande metadatafält vid publicering.

Metadatafält på artiklar

Du använder med fördel metadatafält på mallar för artiklar, speciellt om ni har flera olika arkiv. Aktivera metadatafältet på mallen som artiklarna bygger på. Om ni har flera arkiv där du vill använda samma metadata slipper du därmed lägga till metadatafältet på varje arkiv.

Metadatafält som kan kopplas till mallar

Metadatafält lägger du till under Webbplatsinställningar och panelen Metadatafält. Här kan du kan redigera, ta bort eller byta ordning på metadatafälten.

I dialogrutan för Metadatafält ser du en lista över de metadatafält som finns på webbplatsen. Om du inte ser några metadatafält beror det på att det inte finns några på webbplatsen. Lägg till ett nytt metadatafält genom att klicka på länken "Lägg till metadatafält".

Metadata och metadatakategori

I listan över metadatafält hittar du: Metadata / metadatakategorier (metadatatyp).

Metadatakategorier

Skapa metadatakategorier för att underlätta för redaktörerna. Då kan ni "bunta ihop" metadata som hör ihop - exempelvis metadata som styr mallarna och redaktionell information.

Dessa kategorier kan därefter utnyttjas för att "gruppera" metadatafält och presentera dem tillsammans i redigeringsläget.

Klicka på Lägg till metadatakategori för att lägga till en kategori. Denna kan sedan användas på metadatafältet.

Kategorisera ditt metadatafält

Då kommer metadata att vara grupperat i vyn för redaktörerna:

Grupperat metadata

Övriga metadatakategorier är stängda. Som i exemplet ovan "Mallar" och "Övriga". Klickar du på namnet "Mallar" så öppnas den kategorin med metadata.

Kategorisering "Mallar"

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?