help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Enkät - Statistik

Här visas statistik på lämnade svar. Svaren visas både med procent och antal.
Statistik

Beroende på vilken typ av fråga som avses ser statistiken olika ut.

Textfrågor:

Statistik kan inte, av naturliga skäl, lämnas för textfrågor. Det är dock möjligt att visa alla lämnade svar för en textfråga i en tabell. Denna tabell visas om man klickar på “Visa lagrade svar (x st)". Ett nytt fönster öppnas med alla svar för textfrågan.

En eller flervalsfrågor

För varje alternativ visas en stapel som visas hur många personer i undersökningen som valt respektive alternativ som svar. Om en deltagare valt att inte svara på en fråga kommer dessa att redovisas i en separat stapel (Annat).

Graderingsfråga

Statistiken över en graderingsfråga visar hur många deltagare som valt respektive gradering för varje delfråga. Under respektive delfråga visas även ett medelvärde som beräknats med hjälp av vikterna på graderingarna.

Skärmdump på statistik för graderingsfråga

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?