help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Korstabuleringar

Du kan välja att kryssa för fler alternativ och göra ett urval, det kallas korstabulering. Om alternativen som markerats tillhör en envalsfråga eller graderingsfråga kommer dessa att kombineras med operationen "eller" (bilden nedan är en graderingsfråga med fem alternativ varav två är markerade. Resultatet blir en korstabulering där enbart svar där deltagarna svarat "Mycket bra" eller "Bra"kommer att tas med).

Om alternativen tillhör en flervalsfråga kommer istället alternativen att kombineras ihop med operationen “och". Görs korstabulering på flera frågor måste alla villkor som finns uppsatta på de olika frågorna vara uppfyllda för att deltagarens svar ska tas med vid beräkning av statistiken. Gör du ett urval med de som valt "Regelbunden service" och "Garantiarbete" så blir inte urvalet 12 svar ("Regelbunden service 8 st" + "Garantiarbete 4 st")

Av denna kombination blir det enbart 3 svar då det bara var 3 deltagare som hade svarat både regelbunden service och garantiarbete.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?